Stowarzyszenie Represjonowanych w Stanie Wojennym Regionu Śląsko-Dąbrowskiego wraz ze Stowarzyszeniem Porozumienie Katowickie 1980 udzielają poparcia dla kandydatury prof, Sławomira Cenckiewicza na urząd Prezesa lnstytutu Pamięci Narodowej

Stowarzyszenia nasze, mając osobowość prawną, od lat aktywnie reprezentują liczne środowiska weteranów antykomunistycznej opozycji na Śląsku iw Zagłębiu Dąbrowskim. Stowarzyszenie Represjonowanych jest jednym z najstarszych w kraju i zrzesza największą ilości członków, Ma teź własne zasługi w latach 90łych w trudnych staraniach o utworzenie lnstytutu. Ponieważ powoli kończy się obecna kadencja prezesa lPN, w rÓznych Środowiskach tnłają rozważania, kto powinien kierować dalszą działalnością lnstytutu w najlepiej pojętym interesie Narodu i Państwa Polskiego,

lstotną w tej mierze jest ocena dotychczasowego dorobku lPN oraz jego rola w obecnej sytuacji Politycznej w Rzeczypospolitej, jak i poza jej granicami. Jesteśmy świadomi dotychczasowego dorobku lnstytutu, ktÓry osiągano w nieprzemijającej atmosferze obojętności, a nawet wrogości wielu ludzi i ich środowisk. Szczególne zasługi dotyczą np, poszukiwań i odnajdywania z nieznanych miejsc pochówku żołnierzy Niezłomnych, co po wielu latach pozwala na godne uhonorowanie ich bohaterskiego zycia. lstnieją bardzo wazne obszary polskiej historii, na których lPN nie ma dotąd prawie zadnych osiągnięć. W szczególności lPN nie prowadzi wystarczających badań historycznych o okresie lat 70, i 80.,a także badań dot. wojskowych słuzb specjalnych i samego Ludowego Wojska Polskiego. A przecież tamte

Wydarzenia i ich uczestnicy mają fundamentalne znaczenie nie tylko dla naszej najnowszej historii, ale ciągle kładą się cieniem na bieżące wydarzenia i na polską politykę. Dla nas dotychczasowy brak prowadzenia pńz lPN Powaznych badań na powyższych obszarach, jest najwazniejszą przesłanką w oczekiwaniu na zmianę tej sytuacji w dalszej działalności IPN,

W naszej opinii, doceniając dorobek innych osób, największą gwarancję na takie zmiany,daje kandydatura prof. Sławomira Cenckiewicza, Udowodnił to własnymi dotąd badaniami historycznymi i Publikacjami. Za badanie jednego z drazliwych i jednocześnie najwazniejszych aspektów historii lat 70,, czyli sPraWY tw, "Bolka", Sławomir Cenckiewicz doznał niesłusznej krytyki i utracił pracę w lPN. Równiez wyniki badań wojskowych słuzb PRL, ujęte w ksiĘce pt. "Długie ramię Moskwy" dowiodły dobitnie, iź jest On pracownikiem naukowym bezkompromisowym i nonkonformistycznym, w imię prawdy historycznej.

Jako współtwórcy pierwszej "Solidarności" i przywódcy środowisk weteranów opozycji antykomunistycznej, wYrażamy najgłębsze przekonanie, że działalnośćln stytutu Pamięci Narodowej nie moze zostać pozbawiona odpowiedzialnościza udział równiez we współczesnym zyciu państwa i Narodu, Dlatego wskazujemy i popieramy kandydaturę prof. Sławomira Cenckiewicza.

Przewodniczący Stowarzyszenia Eugeniusz Karasiński

Porozumienie Katowickie 1980 Stowarzyszenie na Rzecz Pamięci Prezes Andrzej Rozpłochowski